Savivaldybės biudžetas artėja tvirtinimo link: kam duonos riekė bus sočiausia?

Savivaldybės Biudžeto, turto ir strateginio planavimo skyriaus vedėja Egidija Grigaitienė pabrėžė, kad pagrindinė 2024-ųjų biudžeto ypatybė, kad jis subalansuotas, pajamos ir išlaidos tokio pat dydžio, o skolintis, bent kol kas, savivaldybė irgi neketina. D. Pavalkio nuotr.

Jau penktadienį vyksiančiame savivaldybės tarybos posėdyje bus tvirtinamas 2024-ųjų savivaldybės biudžeto projektas, kuris šią savaitę bus aptariamas komitetų posėdžiuose, o praėjusį trečiadienį jį gvildeno Finansų ir rajono plėtros komiteto nariai. Tad kokie metai nusimato ir kam lėšų bus skiriama daugiausiai?

Kaip informavo biudžeto projektą pristatydama savivaldybės Biudžeto, turto ir strateginio planavimo skyriaus vedėja Egidija Grigaitienė, šiems metams planuojamos pajamos ir išlaidos yra tokio pat dydžio – apie 54 mln. 800 tūkst. eurų.

„Pajamos ir išlaidos tokio pat dydžio, biudžetas subalansuotas ir skolintis kol kas neplanuojame (įvertinta, kad apie 800 tūkst. eurų turėtų grįžti iš 2023 m. vykdytų projektų – red. past.). <...> Tai pagrindinė šių metų biudžeto ypatybė. Per mano ilgą darbo laikotarpį bene pirmi metai, kai neplanuojame skolintis bent jau einamuoju momentu“, – patikino skyriaus vedėja ir pridūrė, kad 2024 m. savarankiškoms funkcijoms vykdyti (kartu su nepanaudotomis praėjusių metų pajamomis) planuojamos pajamos yra didesnės 3 mln. 617 tūkst. eurų, o apskritai pajamos, lyginant su pernai, didėja 7 mln. 860 tūkst. eurų.

Kalbėdama apie esminius pokyčius E. Grigaitienė informavo, kad šiais metais gyventojų pajamų planas didėja 4 mln. 651 tūkst. eurų iki 27 mln. 971 tūkst. eurų (tai lemia minimalios mėnesinės algos didėjimas), turto mokesčių planas didėja 110 tūkst. eurų, kitų pajamų, renkamų savivaldybės teritorijoje, planas didėja 2 mln. 712 tūkst. eurų ir pan. 

Kaip ir ankstesniais metais, finansuojamos nusistovėjusios šešios pagrindinės programos, iš kurių prioritetinė ir didžiausia – Mokymosi visą gyvenimą ir sporto, kuri biudžeto išlaidų struktūroje sudaro 42,5 proc. visų asignavimų (23 mln. 229 tūkst. eurų). Asignavimai didėja kiek daugiau nei 2 mln. eurų ir daugiausiai tai lėmė darbuotojų apmokėjimo pokyčiai. 

Taip atrodo savivaldybės biudžetas pagal pagrindines šešias programas. Jei lygintume su praėjusiais metais, jis didesnis daugiau nei 7 mln. eurų, tačiau tradiciškai beveik 58 proc. biudžeto lėšų tenka biudžetinių įstaigų darbuotojų atlyginimams ir socialinio draudimo įmokoms. Biudžeto projektą tarybos nariai tvirtins penktadienį.  

Šioje programoje atsirado nauja priemonė – mokytojų kelionės į darbą kompensavimas (60 tūkst. eurų), numatyta 20 tūkst. eurų reikalingų specialistų pritraukimui, sportinei veiklai lėšos padidintos net iki 100 tūkst. eurų. Žymią savivaldybės biudžeto dalį sudaro lėšos, skiriamos mokinių pavėžėjimui – švietimo įstaigoms ir seniūnijoms (su vairuotojų etatų išlaikymu) skiriama 669 tūkst. eurų, atsiskaitymui su viešuoju vežėju – 247 tūkst. eurų (poreikis 347 tūkst. eurų). Papildomai (46 tūkst. eurų) numatyta skirti Kudirkos Naumiesčio Vinco Kudirkos gimnazijai (biologijos ir matematikos kabinetų remontui, šildymo katilų pakeitimui ikimokyklinio ugdymo skyriuje). Kaip ir anksčiau, lėšos į švietimą skiriamos ir per kitas programas. Pavyzdžiui, Regioninės plėtros ir bendruomeninių iniciatyvų programoje skiriami asignavimai Šakių „Žiburio“ gimnazijos pastato modernizavimui ir atnaujinimui (800 tūkst. eurų), Šakių „Varpo“ mokyklos stadiono modernizavimui (200 tūkst. eurų), visos dienos mokyklos įkūrimui Lukšių Vinco Grybo gimnazijoje, „Varpe“ ir „Mažuose žingsneliuose“ – 346 tūkst. eurų. Ūkio programoje 60 tūkst. eurų numatyta Šakių darželio pastatų modernizavimo techniniams projektams, Panemunių mokyklos-daugiafunkcio centro (Kriūkų skyriaus) šildymo katilų keitimui planuojama skirti 86 tūkst. eurų. 

Kita prioritetinė biudžeto programa – Socialinės ir sveikatos apsaugos, jai tenka 23,5 proc. savivaldybės biudžeto pajamų (12 mln. 796 tūkst. eurų), lėšos, lyginant su pernai, programai šiais metais didėja 2 mln. 712 tūkst. eurų. 

Be įprastų šios programos priemonių, 2024m. numatomos biudžeto lėšos (97 tūkst. eurų) projekto „Perėjimas nuo institucinės globos prie bendruomeninių paslaugų“ veikloms finansuoti. Ir toliau skatinama šeimynų (130 tūkst. eurų), budinčių globėjų (beveik 185 tūkst. eurų) veikla, atsiskaitymui už paslaugas, kurias teikia parapijos namai, valstybės globos namai, numatyta 703 tūkst. eurų savivaldybės biudžeto lėšų. Be to, Regioninės plėtros ir bendruomeninių iniciatyvų programoje numatyta skirti 80 tūkst. eurų projektui „Senyvo amžiaus asmenų socialinės gerovės didinimas steigiant dienos užimtumo centrą „Senjorų biuras“ finansuoti, 100 tūkst. eurų projektui „Šakių rajono savivaldybės socialinio būsto plėtra“ finansuoti ir kitiems. 

Valdymo programai tenka 13,5 proc. biudžeto asignavimų (7 mln. 390 tūkst. eurų). Iš šios programos lėšų išlaikomi 144,05 etato valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, šešios vykdomosios valdžios pareigybės ir 25 tarybos nariai. Savivaldybės mero rezervui, kuris naudojamas ekstremalių situacijų valdymui, skiriama 270 tūkst. eurų (130 tūkst. daugiau nei 2023m.), paskolų grąžinimui ir palūkanų mokėjimui numatomi 772 tūkst. 995 eurai, ilgalaikio turto įsigijimui – 148 tūkst. eurų (pastato Kukarskės globos namų reikmėms įsigijimui, savivaldybės posėdžių salės įrangos atnaujinimui). Papildomai 15 tūkst. eurų numatyta Slavikų seniūnijai administracinio pastato pamatų šiltinimui, Barzdų seniūnijai – 6 tūkst. 500 eurų administracinio pastato fasado šiltinimui reikalingų medžiagų įsigijimui.

Ūkio plėtros programai tenka 9,8 proc. savivaldybės biudžeto lėšų (5 mln. 359 tūkst. eurų). Šioje programoje svarbesnės priemonės: kelių, gatvių, automobilių stovėjimų aikštelių, pėsčiųjų takų ir kitų infrastruktūros elementų remonto ir statybos darbai (600 tūkst. eurų), vietinės reikšmės kelių ir gatvių priežiūra seniūnijose (591 tūkst. eurų – tai 10 proc. daugiau nei pernai), pėsčiųjų ir dviračių takų rekonstravimo ir įrengimo darbai Šakių mieste (200 tūkst. eurų), renovuotų daugiabučių namų teritorijų sutvarkymas (278 tūkst. eurų), vandentvarkos objektų remontas ir statybos darbai (281 tūkst. eurų). Naujai priemonei „Susisiekimo komunikacijų statybos, rekonstravimo ir remonto darbai dalyvaujant juridiniams asmenims ir ūkininkams“ numatyta 150 tūkst. eurų. Kaip svarbesni darbai nurodoma ir tilto per Siesartį Girėnuose statyba (100 tūkst. eurų), aikštelės dangos prie Šakių pirminės asmens sveikatos priežiūros centro atnaujinimas (50 tūkst. eurų) ir daugelis kitų.

Kultūros ir turizmo plėtros programai skiriama 6,3 proc. biudžeto asignavimų (3 mln. 457 tūkst. eurų). Kaip ir kitose programose, lėšų padidėjimą (353 tūkst. eurų) lėmė darbo apmokėjimo pokyčiai. Svarbesnės programos priemonės: biudžetinių įstaigų išlaikymas (3 mln. 156 tūkst. eurų), turizmo priemonės (70 tūkst. eurų), prisidėjimas prie Kultūros tarybai teikiamų projektų (30 tūkst. eurų), Zyplių dvaro svirno stogo ir fasado bei parko restauravimas (11 tūkst. eurų), žymių žmonių atminimo vietų išsaugojimas (14 tūkst. 200 eurų). Taip pat šiai sričiai lėšos per projektų įgyvendinimą numatytos ir Regioninės plėtros programoje.

Pačiai Regioninės plėtros ir bendruomeninių iniciatyvų programai tenka 4,4 proc. (2 mln. 422 tūkst. eurų) biudžeto lėšų. Kaip aiškino E. Grigaitienė ir kaip minėta anksčiau, iš 2023 m. finansuotų priemonių turėtų grįžti apie 800 tūkst. eurų, kurie tikslinant savivaldybės biudžetą bus nukreipiami į šią programą, savivaldybės biudžeto lėšų skiriama 592 tūkst. eurų mažiau nei 2023 m. Iš visų finansavimo šaltinių projektų ir priemonių finansavimui bus skiriama 3 mln. 517 tūkst. eurų. Kaip dėmesį atkreipė skyriaus vedėja, naujai numatomoms priemonėms reikalingos lėšos tik projektinės dokumentacijos parengimui ir tikslios sumos bus aiškios atlikus viešųjų pirkimų procedūras.

Šioje programoje, kaip ir ankstesniais metais, skiriamos lėšos teritorijų planavimo dokumentų rengimui (80 tūkst. eurų), Šakių pramonės zonos įrengimui (50 tūkst. eurų), vandentvarkos sistemos plėtrai (100 tūkst. eurų) ir kt. Naujos priemonės: „Šakių rajono vandentvarkos sistemos plėtra“ (100 tūkst. eurų), „Dviračių takas Šakiai–Gelgaudiškis“ (100 tūkst. eurų), „Šakių miesto istorinis žiedas“ (50 tūkst. eurų), „Viešosios infrastruktūros sukūrimas Šakių rajono savivaldybėje pritaikant Sūduvos istorinius piliakalnius lankymui“ (30 tūkst. eurų) ir pan.

„Kaip ir ankstesniais metais, aktualijos tos pačios. Mažėjantis gyventojų skaičius (2023m. sumažėjo 596 arba 2,2 proc.), mokinių skaičius (sumažėjo 97) verčia mąstyti apie vykdomų funkcijų ir teikiamų paslaugų kokybinius reikalavimus, o ne paslaugų administravimą, juolab kad viso rajono savivaldybės biudžeto lėšų 57,4 proc. tenka biudžetinių įstaigų darbuotojų atlyginimams ir socialinio draudimo įmokoms“, – teigė Biudžeto, turo ir strateginio planavimo skyriaus vedėja.

Prenumeruok laikraščio el. versiją!

Orai Šakiuose

Antra olimpiada be Lietuvos krepšinio rinktinės. Kaip vertinate?

klausimelis 07 12Edmundas iš Šakių:

Visi lietuviai krepšinį žiūri, tai ir aš stebėjau, bet įspūdžiai labai blogi, nuotaikos liūdnos. Neįsivaizduoju, kodėl yra taip, kaip yra, bet kaltinti žaidėjų neskubu. Anksčiau parsiveždavo medalius, dabar be nieko liekame – pagal mane paruošime spragos atsiranda. Kaip bebūtų, nors Lietuva ir nepateko, Olimpines žaidynes vis tiek žiūrėsiu. 

klausimelis 07 12 2

Nerijus iš Gelgaudiškio:

Olimpinio atrankos turnyro nežiūrėjau, neturėjau laiko, bet šiaip situacija seku. Liūdna, kad negavo kelialapio į Olimpines žaidynes. Jau antrąjį kartą nepatenkame, sunku vertinti, kas čia atsitiko, kokios to priežastys. Pats kadaise žaidžiau, bet mėgėjiškai, mokyklos laikais. Nors dabar ir nebežaidžiu, bet krepšinis man vis tiek yra numeris vienas – ne be reikalo vadinamas antra religija.


BlueYellow-baneris
 
sms
tu esi 350px
Mes vertiname jūsų privatumą
Mes naudojame slapukus. Kai kurie iš jų yra būtini svetainės veikimui, o kiti padeda mums tobulinti šią svetainę ir jūsų naršymo patirtį (stebėjimo slapukai). Galite patys nuspręsti, ar norite leisti slapukus, ar ne. Atkreipkite dėmesį, kad juos atmetę negalėsite naudotis visomis svetainės funkcijomis.